Skytereglement

Skyting er ikke farlig dersom man følger visse sikkerhetsregler. Alle som skyter på Egersund Pistolklubbs skytebaner må ha gjennomført sikkerhetskurs, og kjenne til og etterleve følgende regler:

Generelt:

 • All skyting på pistolbanen skal foregå etter nedenstående regler og forøvrig på den måte som klubben bestemmer.
 • Det er strengt forbudt å skyte med våpen eller ammunisjon som kan være farlig for andres eller egen sikkerhet.
 • Medlemmer kan etter personlig avtale med Egersund Pistolklubb få tillatelse til å benytte banen utenom ordinære treninger.
 • Treningsavgift skal alltid betales og baneprotokollen skal signeres hver gang en har benyttet banen utenom ordinære treninger.
 • Skyting skal foregå i de stillinger og etter de programmer og regler som er angitt i reglementet.
 • Skyting mot blikkbokser, tomflasker etc., eller gjenstander som kastes opp i luften er strengt forbudt.
 • Personer som ikke overholder reglene vil bli borvist fra banen. I grovere tilfeller vil forholdet bli anmeldt.

Ordensregler:

 • Det er forbudt å røre andres våpen uten eiers samtykke.
 • Ta aldri i et våpen uten straks å forsikre deg om at det er tomt og ikke sitter en patron i kammer eller magasin.
 • Du skal alltid behandle et våpen som om det er ladd.
 • Rett aldri et våpen mot noen.
 • Våpenet skal ikke røres så lenge det finnes folk foran standplass.
 • Når våpenet er ladd skal munningen holdes ned mot bakken og i retning framover mot skivene.
 • Lading og fylling av magasin skal bare foretas på standplass. Ladde våpen må aldri medtas utenfor standplass.
 • Når skytteren forlater sin plass ved skytebenken. skal magasinet være tatt ut og sluttstykket trukket tilbake. Ved revolver; hanen nedspent og sylinderen vridd ut. Når skytingen er ferdig, skal en alltid forvisse seg om at både kammer og magasin er tomt.
 • Skytteren er i enhver henseende selv ansvarlig for sitt våpen og er forpliktet til å kjenne og overholde reglementets bestemmelser.
 • Skytelederen har plikt og myndighet til å vise bort enhver som viser uforsiktighet på banen. Men, lederen eller klubben er ikke ansvarlig for ulykker som måtte inntreffe på grunn av forsømmelighet, uforstand eller manglende erfaring hos skytteren eller andre årsaker.
 • Oppbevar våpen og ammunisjon godt forvart og avlåst for uvedkommende.
 • Reglene som her er nevnt skal overholdes uansett om det er stevne eller trening.
 • Unngå unødvendig støy når du kommer inn på standplass hvor det skytes. Under et stevne skal du vente med å komme inn på standplass mens skytingen pågår.

Sikkerhetsregler på standplass (tillegg):

 • Ordre og instruksjoner fra standplassleder skal etterkommes under trening. Standplassleder har absolutte fullmakter til å organisere treningen slik han/hun finner er forsvarlig. Standplassleders avgjørelse er ikke gjenstand for diskusjon.
 • All skyting og anvisning skal foregå etter kommando og ingen starter eller foretar seg forberedelser før etter nærmere ordre fra standplassleder.
 • Pistolen skal legges synlig på bordet med åpent kammer og sikkerhetsflagg satt i, og magasin løst ved siden. Kammeret skal vende opp slik at alle kan se at det ikke er ladd.
 • Etter hver serie skal våpnet tømmes og legges på tilsvarende måte som beskrevet under pkt. 3.
  • Kommandoen: tøm våpen!
 • Ingen skal berøre våpen så lenge noen er framme ved skivene, eller før standplassleder har gitt ordre om ladning. Brudd på dette punktet vil omgående føre til bortvisning uten nærmere diskusjon.
 • Etter avsluttet skyting kan standplassleder forlange at en av skytterne blir tilbake på standplass for å se til våpnene mens de andre anviser. Denne tjenesten går på omgang mellom skytterne.
 • Dersom en skytter får klikk eller forkiling skal det på vanlig måte gis tegn til standplassleder om dette. Erfarne skyttere vil i hovedregel rette feilen selv (dog jfr. gjeldene regler for rett til omskyting etc.).
 • Standplassleder vil i enkelte tilfeller få hendene fulle når det oppstår funksjoneringsfeil. Det må ikke forekomme mas på standplassleder under slike situasjoner. Andre skyttere skal, om mulig, sette seg ned og avvente de kommandoer som kommer.
 • Etter avsluttet skyting skal skytterne forbli på sine plasser og avvente skyteleders visitasjon av våpen. Deretter skal våpnene pakkes bort før siste omgang anvises eller dømmes.
 • Opprydding på standplass er et kollektivt ansvar - alle skal delta i dette etter ansvarshavendes retningslinjer.

Se forøvrig gjeldene våpenforskrift.